สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหต ุเรื่องร้องทุกข ์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ประจำเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2548 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการใช้บริการ Hot Line 1650 ปี 2548
รูปที่ 1 สัดส่วนการใช้บริการ Hot Line 1650 ปี 2548 รูปขยาย

สถิติอุบัติภัยจากสารเคมี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2548
รายงานเหตุฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2548
1. MENU 1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เดือน
จำนวนครั้ง
มกราคม
68
กุมภาพันธ์
62
รวม
130

2. MENU 2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ

เดือน
จำนวนครั้ง
มกราคม
48
กุมภาพันธ์
30
รวม
78

3. MENU 3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี ซึ่งประกอบด้วย MENU 31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number, MENU 32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard) และ MENU 33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบเห็นแผ่นป้าย (Placard)

เดือน
จำนวนครั้ง
มกราคม
12
กุมภาพันธ์
16
รวม
28

4. MENU 4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ

เดือน
จำนวนครั้ง
มกราคม
29
กุมภาพันธ์
35
รวม
645. บริการรับฝากข้อเสนอแนะใน Voice Mail Box

เดือน
จำนวนครั้ง
มกราคม
23
กุมภาพันธ์
15
รวม
38สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 62 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 9 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 23 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
9
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
4
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
10
รวม
23

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 37 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 22 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
-
5.2 เรื่องร้องเรียน
19
5.3 ข้อเสนอแนะ
3
รวม
22


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 88 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 104 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 20 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
12
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
3
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
5
รวม
20

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 44 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 55 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
-
5.2 เรื่องร้องเรียน
48
5.3 ข้อเสนอแนะ
7
รวม
55


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 68 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 46 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 11 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
2
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
7
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
2
รวม
11

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 53 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 29 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
-
5.2 เรื่องร้องเรียน
24
5.3 ข้อเสนอแนะ
5
รวม
29


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 57 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 61 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 41 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
33
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
4
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
4
รวม
41

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 38 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 41 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
3
5.2 เรื่องร้องเรียน
3
5.3 ข้อเสนอแนะ
3
รวม
41


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 125 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 64 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 28 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
23
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
3
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
2
รวม
28

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 42 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 37 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
4
5.2 เรื่องร้องเรียน
30
5.3 ข้อเสนอแนะ
3
รวม
37


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 33 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 14ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 12 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
9
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
1
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
2
รวม
12

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 18 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความในVoice Mail Box จำนวน 12 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
1
5.2 เรื่องร้องเรียน
6
5.3 ข้อเสนอแนะ
5
รวม
12


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 72 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 46 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 19 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
12
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
5
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
2
รวม
19

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 35 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 22 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
4
5.2 เรื่องร้องเรียน
15
5.3 ข้อเสนอแนะ
3
รวม
22


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 62 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 49 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 23 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
16
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
1
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
6
รวม
23

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 36 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 37 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวน ครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
2
5.2 เรื่องร้องเรียน
29
5.3 ข้อเสนอแนะ
6
รวม
37


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 63 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 32 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 20 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
11
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
4
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
5
รวม
20

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 45 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 19 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวน ครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
2
5.2 เรื่องร้องเรียน
10
5.3 ข้อเสนอแนะ
7
รวม
19


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 86 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 36 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 10 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
5
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
3
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
2
รวม
10

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 34 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 36 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวน ครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
9
5.2 เรื่องร้องเรียน
24
5.3 ข้อเสนอแนะ
3
รวม
36


สถิติอุบัติภัยจากสารเคมี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2548
สถิติอุบัติภัยจากสารเคมี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 39 ครั้ง

   
สถิติอุบัติภัยจากสารเคมี
จำนวนผู้บาดเจ็บ
215 ราย
จำนวนผู้เสียชีวิต
3 ราย
มูลค่าความเสียหาย (ประเมินมูลค่าไม่ได้)
-
เฉลี่ย ปี พ.ศ. 2548
3 ครั้ง/เดือน
   

สรุปอุบัติภัยสารเคมี ปี พ.ศ. 2548

รูปขยายสถิติอุบัติภัยสารเคมี ปี 2548
   
ประเภทอุบัติภัย
ครั้ง
1. อุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
5
2. อุบัติภัยในโกดังเก็บสารเคมี
-
3. อุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี
12
4. อื่นๆ (ธรรมชาติ)
22
รวม
39
 

ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถจำแนกได้ ดังนี้

   
รูปขยายของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น ปี 2548
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ครั้ง
1. การเกิดเพลิงไหม้ของสารเคมี
1
2. การรั่วไหลของสารเคมี
15
3. การระเบิด
1
4. การลักลอบทิ้งกากสารเคมี
7
รวม
24
   

สรุปสถิติอุบัติภัยจากสารเคมีในประเทศไทย
ปี พ.ศ.
จำนวน (ครั้ง)
2542 (พฤษภาคม - ธันวาคม)
2543
2544
2545
2546
2547

สถิติข้อมูลบริการ Voice Mail Box ปี พ.ศ. 2548สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650
2548
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม