สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหต ุเรื่องร้องทุกข ์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการใช้บริการ Hot Line 1650 ปี 2549
รูปที่ 1 สัดส่วนการใช้บริการ Hot Line 1650 ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2549 รูปขยาย


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน มกราคม 2549
1. MENU 1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 87 ครั้ง


2. MENU 2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 47 ครั้ง


3. MENU 3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 14 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
5
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
5
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
4
รวม
14

4. MENU 4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 47 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อเสนอแนะใน Voice Mail Box จำนวน 40 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้


ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
6
5.2 เรื่องร้องเรียน
28
5.3 ข้อเสนอแนะ
6
รวม
40สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 80 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 59 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 13 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
4
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
4
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
5
รวม
13

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 51 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 43 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้


ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
12
5.2 เรื่องร้องเรียน
26
5.3 ข้อเสนอแนะ
5
รวม
43

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 113 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 72 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 57 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
34
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
17
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
6
รวม
57

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 49 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 38 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้


ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
3
5.2 เรื่องร้องเรียน
27
5.3 ข้อเสนอแนะ
8
รวม
38

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2549
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 65 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 55 ครั้ง


3. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 16 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
3.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
8
3.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
2
3.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
6
รวม
16

4. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 49 ครั้ง
5. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 44 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
5.1 เหตุฉุกเฉิน
13
5.2 เรื่องร้องเรียน
24
5.3 ข้อเสนอแนะ
7
รวม
44


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 38 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 45 ครั้ง


3. MENU21: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องยานพาหนะเสียงดัง จำนวน - ครั้ง


4. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 6 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
4.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
3
4.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
1
4.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
2
รวม
6

5. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 15 ครั้ง
6. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 12 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
6.1 เหตุฉุกเฉิน
4
6.2 เรื่องร้องเรียน
4
6.3 ข้อเสนอแนะ
3
6.4 กรมตำรวจ
1
6.5 กรมการขนส่ง
-
6.6 ก.ท.ม.
-
6.7 ส.ม.อ.
-
รวม
12

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 39 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 105 ครั้ง


3. MENU21: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องยานพาหนะเสียงดัง จำนวน 0 ครั้ง


4. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 13 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
4.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
8
4.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
2
4.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
3
รวม
13

5. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 15 ครั้ง
6. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 22 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
6.1 เหตุฉุกเฉิน
4
6.2 เรื่องร้องเรียน
15
6.3 ข้อเสนอแนะ
1
6.4 กรมตำรวจ
1
6.5 กรมการขนส่ง
-
6.6 ก.ท.ม.
-
6.7 ส.ม.อ.
1
รวม
22

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549
1. MENU1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 58 ครั้ง


2. MENU2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ จำนวน 65 ครั้ง


3. MENU21: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องยานพาหนะเสียงดัง จำนวน 0 ครั้ง


4. MENU3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี จำนวน 13 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการข้อมูล ดังนี้


ข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จำนวนครั้ง
4.1 MENU31: เลือกฟังข้อมูลจาก UN Number
5
4.2 MENU32: เลือกฟังข้อมูลจากแผ่นป้าย (Placard)
1
4.3 MENU33: เลือกฟังข้อมูลโดยไม่ทราบ UN Number และไม่พบแผ่นป้าย (Placard)
7
รวม
13

5. MENU4: บริการข้อมูล คพ. และบริการรับฝากข้อเสนอแนะ จำนวน 27 ครั้ง
6. บริการรับฝากข้อความใน Voice Mail Box จำนวน 17 ครั้ง โดยแยกตามการรับบริการของระบบ ดังนี้

ข้อมูลบริการ
จำนวนครั้ง
6.1 เหตุฉุกเฉิน
8
6.2 เรื่องร้องเรียน
6
6.3 ข้อเสนอแนะ
3
6.4 กรมตำรวจ
-
6.5 กรมการขนส่ง
-
6.6 ก.ท.ม.
-
6.7 ส.ม.อ.
-
รวม
17


สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650
2549

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th