การร้องเรียนปัญหามลพิษ ในปี 2549 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 755 เรื่อง ลดลงจากปี 2548 ซึ่งมีจำนวน 848 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11

เรื่องร้องเรียน ปี 2549
รูปที่ 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ระหว่างปี 2535-2549ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดสองอันดับแรกยังคงเหมือน ปี 2548 นั่นคือ ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน มีการร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 22 ตามลำดับ ส่วนปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาน้ำเสีย มีการร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 17 และร้อยละ 13 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3

ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2548-2549
รูปที่ 2 ปัญหามลพิษที่มีกาารร้องเรียนระหว่างปี 2548-2549สัดส่วนปัญหามลพิษ ปี 2549
รูปที่ 3 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในปี 2549


จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม ตามลำดับ โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 576 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76 ของเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษทั้งประเทศ (ดังตารางที่ 1) โดยปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น (รูปที่ 4)
 
ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2549
รูปที่ 4 ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนในจังหวัดที่มีการ ร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2549ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาได้แก่ โทรศัพท์ และจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 29 และ 24 ตามลำดับ (รูปที่ 5)

ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี 2549
รูปที่ 5 ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ตารางแสดงที่ 1 จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2549

จังหวัด จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร 458 61
2. สมุทรปราการ 45 6
3. นนทบุรี 31 4
4. สมุทรสาคร 27 3
5. นครปฐม 15 2
รวม
576
76
จังหวัดอื่นๆ
179 24
รวม
755
100


สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด จำนวน 458 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เขตที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 ลำดับแรก แสดงในตารางที่ 2
 
ตารางแสดงที่ 2 เขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ปี 2549

เขตพื้นที่ จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
เขตบางขุนเทียน 25 6
เขตจอมทอง 22 5
เขตประเวศ 18 4
เขตจตุจักร 17 4
เขตบางแค 16 3
เขตหนองแขม 16 3
รวม
114
25
เขตที่เหลือ
344 75
รวมทั้งหมด
458
100


สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2549 รูปขยาย

สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2549สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม