ในปี พ.ศ. 2552 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 394 เรื่อง ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการดำเนินการที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มากที่สุด คือ กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี (ตารางที่ 1)

กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ 239 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

ปัญหามลพิษ ปี 2552
รูปที่ 1 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี พ.ศ.2552
 

ตารางที่ 1 สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษ 5 อันดับแรก แยกตามประเภทการดำเนินการ

ลำดับที่ ประเภทการดำเนินการ จำนวนเรื่อง
1
กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี เช่น การกลั่นน้ำมัน ผลิตพลาสติก สารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีประเภท กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย เป็นต้น
37
2
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การสีข้าว การผลิตปุ๋ย การผลิตยางดิบ การตากมันสำปะหลัง การสกัดน้ำมันจากพืช เป็นต้น
35
3
กิจกรรมเกี่ยวกับกับการเผา เช่น การเผาขยะ เผาถ่าน เป็นต้น
33
4
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น อู่ซ่อม ปะผุ พ่นสี รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
31
5
กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เป็นต้น
19
รวม 5 ลำดับแรก 155
กิจการประเภทอื่นๆ 239
รวมทั้งหมด 394ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาได้แก่ อินเตอร์เน็ตและจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ 21.1 ตามลำดับ (รูปที่ 2)

ช่องทางการให้บริการ 2552
รูปที่ 2 ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2552


จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 71 ของเรื่องร้องเรียนทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2552

จังหวัด จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร 186 47.2
2. สมุทรปราการ 25 6.4
3. นครปฐม 16 4.1
4. ปทุมธานี 14 3.6
5. นนทบุรี /สมุทรสาคร 13 3.3
5. สมุทรสาคร 13 3.3
รวม 267 67.9
จังหวัดอื่นๆ 127 32.1
รวมทั้งหมด 394 100

สถิติปัญหาด้านมลพิษประจำปี 2552 เดือนมกราคม - ธันวาคม (ทั้ง 76 จังหวัด) รูปขยาย


สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2550

รายงานสถิติปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียน ( มกราคม 52 - ธันวาคม 52 ) (ทั้ง 76 จังหวัด) [pdf : 70 KB]


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม