การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่


การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
การติดตามฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้
เขตควบคุมมลพิษ
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2559
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2558
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2557
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม