กรณีตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมมลพิษในประเทศไทย
  
 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2543 ศาลจังหวัดสงขลาได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายสมนึกหรืออูฐ ชูเมือง 3 ปี ปรับ 200,000 บาท แต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษเห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 100,000 บาท โทษจำคุกไม่รอ เพราะนายสมนึกหรืออูฐ ชูเมืองได้ฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ 1/2541 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 ซึ่งห้ามเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 98 วรรค 2 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

  (คดีหมายเลขแดงที่ 958/2543 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา โจทก์ นายสมนึกหรืออูฐ ชูเมือง จำเลย
เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม