มลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศมลพิษจากเสียงและ
ความสั่นสะเทือน
มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมลพิษจากสารอันตรายมลพิษจากของเสียอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม