มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม