| มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป | มาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย |

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สารมลพิษค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลาค่ามาตรฐาน ที่มา
1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)1 ชม.ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 1
8 ชม.ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม)
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)1 ชม.ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 1,3,4
1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.)
3. ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 1,3
8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.)
4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ปีไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 1,2
24 ชม.ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม)
1 ชม.ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม)
5. ตะกั่ว (Pb)1 เดือนไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 1
6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 1,2
1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.
7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 1,2
1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม
8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 5
1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.

หมายเหตุ:1.

มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะสั้น (1, 8 และ  24 ชม.) กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอย่างเฉียบพลัน (acute effect)

2. มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบยาวหรือผลกระทบเรื้อรัง ที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย (chronic effect)
ที่มา: ดัดแปลงจาก
  1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
  2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
  3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
  4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
  5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553


มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศในเวลา 1ชั่วโมง
สารมลพิษค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา/พื้นที่ค่ามาตรฐาน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)1 ชม./พื้นที่อื่นไม่เกิน 0.30 ppm  (780 มคก./ลบ.ม)

ที่มา : ดัดแปลงจาก
  1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 27ง. วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
  2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39ง. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี
สารมลพิษค่ามาตรฐาน
1. เบนซีน (Benzene) ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม
2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม
3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ไม่เกิน 0.4 มคก./ลบ.ม
4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)ไม่เกิน 23 มคก./ลบ.ม
5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)ไม่เกิน 22 มคก./ลบ.ม
6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane)ไม่เกิน 4 มคก./ลบ.ม
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene)ไม่เกิน 200 มคก./ลบ.ม
8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)ไม่เกิน 0.43 มคก./ลบ.ม
9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ไม่เกิน 0.33 มคก./ลบ.ม

หมายเหตุ:1.

การหาค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ให้นำผลการตรวจวิเคาระห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)

2. ในกรณีตัวอย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามวรรคสองไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บตัวอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้
    3 การคำนวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิดตามข้อ 1 ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่มา: ดัดแปลงจาก
  1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

มาตรฐานค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง
สารมลพิษค่ามาตรฐาน
1. อะซิทัลดีไฮด์(Acetaldehyde) ไม่เกิน 860 มคก./ลบ.ม
2. อะคริโลไนไตร(Acrylonitrile) ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม
3. เบนซีน(Benzene) ไม่เกิน 7.6 มคก./ลบ.ม
4. เบนซิลคลอไรด์(Benzyl Chloride) ไม่เกิน 12 มคก./ลบ.ม
5. 1,3 - บิวทาไดอีน(1,3-Butadiene) ไม่เกิน 5.3 มคก./ลบ.ม
6. โบรโมมีเธน(Bromomethane) ไม่เกิน 190 มคก./ลบ.ม
7. คาร์บอนเตตระคลอไรด์(Carbon Tetrachloride) ไม่เกิน 150 มคก./ลบ.ม
8. คลอโรฟอร์ม(Chloroform) ไม่เกิน 57 มคก./ลบ.ม
9. 1,2 -ไดโบรโมอีเธน(1,2-Dibromoethane) ไม่เกิน 370 มคก./ลบ.ม
10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน(1,4-Dichlorobenzene) ไม่เกิน 1100 มคก./ลบ.ม
11. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน(1,2-Dichloroethane) ไม่เกิน 48 มคก./ลบ.ม
12. ไดคลอโรมีเทน(Dichloromethane) ไม่เกิน 210 มคก./ลบ.ม
13. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน(1,2-Dichloropropane) ไม่เกิน 82 มคก./ลบ.ม
14. 1,4-ไดออกเซจ(1,4-Dioxane) ไม่เกิน 860 มคก./ลบ.ม
15. อะครอลีน(2-Propenal/acrolein) ไม่เกิน 0.55 มคก./ลบ.ม
16. เตตระคลอโรเอทธิลีน(Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 400 มคก./ลบ.ม
17. 1,1,2,2-เตตระคลอโรเอทธิลีน(1,1,2,2-Tetrachloroethane) ไม่เกิน 83 มคก./ลบ.ม
18. ไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene) ไม่เกิน 130 มคก./ลบ.ม
19. ไวนิลคลอไรด์(Vinyl Chloride) ไม่เกิน 20 มคก./ลบ.ม

ที่มา : ดัดแปลงจาก
  1. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง


มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศในเวลา 24 ชั่วโมง
สารมลพิษค่ามาตรฐาน
ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์CS2) ไม่เกิน 100 มคก./ลบ.ม

ที่มา : ดัดแปลงจาก
  1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(พ.ศ. 2555)เรื่องกำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 92ง วันที่ 11 มิถุนายน 2555


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม