มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์
เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
วิธีการรักษาตัวอย่างดิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉิน (สารเคมี) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย