| คำจำกัดความ| การกำหนดประเภท | พื้นที่ทับซ้อนและเขตกันชน | วิธีการเก็บตัวอย่าง | ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล |

คำจำกัดความ

“น้ำทะเล ” หมายถึง หมายความว่า น้ำทั้งหมดในเขตน่านน้ำไทย แต่ไม่รวมถึงน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

“น่านน้ำไทย ”หมายความว่า บรรดาน่านน้ำที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“เขตกันชน ”หมายความว่า เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ำทะเล โดยเขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน้ำทะเลด้านที่มีคุณภาพน้ำทะเลต่ำกว่าออกไปเป็นระยะ 500 เมตร ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน

การกำหนดประเภท
ประเภท
คุณภาพน้ำ
การใช้ประโยชน์คุณภาพน้ำทะเล
ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่มิได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำทะเลตามธรรมชาติสำหรับเป็นที่แพร่พันธุ์ หรืออนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน หรือเป็นแหล่งอาหาร หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ พืช
หรือหญ้าทะเล
ประเภทที่ 2 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งประการัง
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขต ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ำ นับจากเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับเส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ 1,000 เมตร
ประเภทที่ 3 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศ กำหนดให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ำ หรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ
ประเภทที่ 5 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เขตท่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ำลงต่ำสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ำ
ประเภทที่ 6 คุณภาพน้ำทะเลสำหรับเขตชุมชน
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนที่มีประกาศกำหนดให้เป็นเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต คือ เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะที่ติดกับชายฝั่งทะเล นับตั้งแต่แนวน้ำลงต่ำสุดออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนบราบกับผิวน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • ประเภทการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเล ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ และ
 • ทะเลไทยกับการใช้ประโยชน์ ในข้อมูลและบริการ


 • พื้นที่ทับซ้อนและเขตกันชน
  (ก) ในกรณีเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ หรือคุณภาพน้ำทะเลสำหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการนันทนาการแล้วแต่กรณี มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไปตาม ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด

  (ข) การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเล จะต้องกำหนดเขตกันชน (Buffer zone) ระหว่างคุณภาพน้ำทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตกันชน (Buffer zone) จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ติดต่อกันเว้นแต่

  1. การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้ ค่ามาตรฐานน้ำทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ำทะเลที่ได้มีการกำหนดไว้
  2. การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลใดกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลไว้ โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตกันชนต้องมีค่าไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ำทะเลที่มีการกำหนดไว้เป็นตัวเลข

  วิธีการเก็บตัวอย่าง

  1. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกน้อยกว่า 5 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก 1 เมตร และสูงจาก
   ท้องน้ำ 1 เมตร
  2. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง 5-20 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก 1 เมตร
   กึ่งกลางน้ำ และสูงจากท้องน้ำ 1 เมตร
  3. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง 20-40 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก 1 เมตร
   10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร และสูงจากท้องน้ำ 1 เมตร
  4. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง 40-100 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก 1 เมตร
   20 เมตร 40 เมตร 80 เมตร และสูงจากท้องน้ำ 1 เมตร
  5. หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกว่า 100 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก 1 เมตร
   ที่ทุก ๆ ความลึก 50 เมตร และสูงจากท้องน้ำ 1 เมตร
  6. หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเล ที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ำ
  เว้นแต่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน้ำ 30 เซนติเมตร สำหรับวัตถุลอยน้ำ สี ความโปร่งใส น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้ตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ

  ทั้งนี้ ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในช่วงเวลาตั้งแต่น้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด เฉพาะในบริเวณที่ได้รับอิทธิพล
  จากน้ำขึ้นน้ำลง  ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
  พารามิเตอร์ หน่วย วิธีการตรวจสอบ ประเภทการใช้ประโยชน์
  ประเภท
  ที่ 1
  ประเภท
  ที่ 2
  ประเภท
  ที่ 3
  ประเภท
  ที่ 4
  ประเภท
  ที่ 5
  ประเภท
  ที่ 6
  1. วัตถุที่ลอยน้ำ(Floatable Solids) - สังเกตไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
  2. สี - สังเกตโดยเทียบกับ Forel-Ule color scale ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
  3.กลิ่น (Odour) - ดม โดยต้องมีคณะผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า 3 คน และเก็บตัวอย่างในขวดแก้วหรือ TFE-line 2 ขวด ต่อ 1 จุดเก็บตัวอย่าง ให้ตรวจวัดทันที โดยให้ถือความเห็นของคณะ ผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
  4.อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส
  1) Thermometer
  2) Electrical Sensor Method
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2
  5.ความเป็นกรดและด่าง (pH) - pH meter7.0 - 8.5
  6.ความโปร่งใส (Transparency) - Secchi disc สำหรับตรวจวัดน้ำทะเลลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินกว่า 10% จากค่าต่ำสุด
  7.สารแขวนลอย - Gravimetric Methodดูหมายเหตุ 1
  8.ความเค็ม (Salinity)   1) Argentometric
  2) Electrical Conductivity Method
  3) Density
  4) Refractometer
  เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด
  9.น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ
  (Floatable Oil & Grease)
  - สังเกตมองไม่เห็น
  10.ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ug/l Fluorescence Spectrophotometryไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 1 ไม่เกิน 5
  11.ออกซิเจนละลาย (DO) mg/l 1) Azide Modification Method
  2) Membrane Electrode Method
  3) Wrinkler Method
  ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 4
  12.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
  (Total Coliform Bacteria)
  MPN/100ml Multiple Tube Fermentation Technique ไม่เกิน 1000
  13.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
  (Fecal Coliform Bacteria)
  CFU/100 ml Membrane Filter Techniqueไม่เกิน 70 ไม่เกิน 100
  14.แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค
  (Enterococci Bacteria)
  CFU/100 ml Membrane Filter Technique-ไม่เกิน 35 -ไม่เกิน 35 --
  15.ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) ug - N/l Cadmium Reduction Method เป็น NO2- แล้วใช้ Colorimetric Method ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 60
  16.ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) ug - P/l Colorimetric Methodไม่เกิน 15 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 45
  17.แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ug - N/l Phenol-Hypochlorite Methodไม่เกิน 70 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 70
  18.ปรอททั้งหมด (Total Hg) ug/l 1) Cold-Vapor/Hydride GenerationAtomic Absorption Spectrometric Method
  2) Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrometric Method
  3) Inductively Coupled Plasma
  ไม่เกิน 0.1
  19.แคดเมียม (Cd) ug/l 1) Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method
  2) Inductively Coupled Plasma Method
  ไม่เกิน 5
  20.โครเมียมรวม (Cr) ug/l ไม่เกิน 100
  21.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์
  (Cr-Hexavalent)
  ug/l 1) Pre-concentration ตามด้วยวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method
  2) Inductively Coupled Plasma Method
  ไม่เกิน 50
  22.ตะกั่ว (Pb) ug/l 1) Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method
  2) Inductively Coupled Plasma Method
  ไม่เกิน 8.5
  23.ทองแดง (Cu) ug/l ไม่เกิน 8
  24.แมงกานีส (Mn) ug/l 1) Pre-concentration ตามด้วยวิธี Flame Atomic Absorption Spectrometric Method
  2) Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method
  3) Inductively Coupled Plasma Method
  ไม่เกิน 100
  25.สังกะสี (Zn) ug/l ไม่เกิน 50
  26.เหล็ก (Fe) ug/l ไม่เกิน 300
  27.ฟลูออไรด์ (F) ug/l SPADNS Colorimetric Methodไม่เกิน 1
  28.คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ug/l N,N-diethyl-p-phenylenediamine Method - - -- ไม่เกิน 0.01
  29.ฟีนอล (Phenols) ug/l Distillation ตามด้วย 4-Aminoantipyrine Colorimetric Method ไม่เกิน 0.03
  30.ซัลไฟต์ (Sulfide) ug/l Methylene Blue Colorimetric Method ไม่เกิน 10
  31.ไซยาไนต์ (Cyanide) ug/l Pyridine-Barbituric Acid Colorimetric Method ไม่เกิน 7
  32.พีซีบี (PCB) ug/l Gas Chromatography with Electron capture Detectorตรวจไม่พบ
  33.สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
  (Total Organochlorine Pesticides)
  - 1) Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry
  2) Highly Performance Liquid Chromatography (HPLC)
  ดูหมายเหตุ 2
  34.สารหนู (Arsenic) ug/l 1) Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method โดยตัวอย่างจะต้องทำการย่อยก่อนที่จะนำไปวัด
  2) Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method
  3) Inductively Coupled Plasma Method ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์
  ไม่เกิน 10
  35.กัมมันตภาพรังสี (เบคเคอเรลต่อลิตร)
  - ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา
  - ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา
  (ไม่รวมค่าโปตัสเซียม-40)
  ug/l วิธี Co-precipitation
  วิธี Evaporation
  วิธี Gamma Spectrometry (USEPA)
  หรือวิธีคำนวณจากค่า Salinity

  ไม่เกิน 0.1

  ไม่เกิน 1.0
  36.สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล ng/l 1) Gas Chromatography with Flame Photometric Detector
  2) Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry
  3) Highly Performance Liquid Chromatography -ICPMS
  ไม่เกิน 10

  หมายเหตุ:

  1/ ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้นๆ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย 5 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วัดทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 ครั้ง (ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่ และเวลาเดียวกัน

  2/ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน

 • ค่ามาตรฐานอัลดรินสำหรับทุกประเภทการใช้ประโยชน์ต้องมีค่าไม่มากกว่า 1.3 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานคลอเดนสำหรับทุกประเภทการใช้ประโยชน์ต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.004 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานดีดีทีสำหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.001 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานดิลดรินสำหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0019 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานเอลดรินสำหรับการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0023 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานเอ็นโดซัลฟานสำหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0087 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานเฮปตาครอร์สำหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภทต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.0036 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานลินเดนสำหรับประเภทการใช้ประโยชน์ทุกประเภท ต้องมีค่าไม่มากกว่า 0.16 ไมโครกรัม/ลิตร
 • ค่ามาตรฐานของ Alachlor, Ametryn, Atrazine, Carbaryl, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, 2,4-D, Diuron Glyphosate, Malathion, Mancozeb, Methyl parathion, Parathion, และ Propanil ต้องตรวจไม่พบโดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่กำหนด
  แหล่งที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนที่ 11 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ส่วนแหล่งน้ำทะเล
  กองจัดการคุณภาพน้ำ
  กรมควบคุมมลพิษ
  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02 298 2253

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม