| มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน |

มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
ดัชนีคุณภาพน้ำหน่วยค่ามาตรฐานวิธีการตรวจวัด
1.สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound)
1) เบนซีน (Benzene) ไมโครกรัม
/ลิตร
ต้องไม่เกิน 5วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride)"ต้องไม่เกิน 5"
3) 1,2 - คลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane)"ต้องไม่เกิน 5"
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) "ต้องไม่เกิน 7"
5) ซิส -1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) "ต้องไม่เกิน 70"
6) ทรานส์ -1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (trans-1,2-Dichloroethylene)"ต้องไม่เกิน 100"
7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)"ต้องไม่เกิน 5"
8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene)"ต้องไม่เกิน 700"
9) สไตรีน (Styrene)"ต้องไม่เกิน 100"
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachoroethylene) "ต้องไม่เกิน 5"
11) โทลูอีน (Toluene)"ต้องไม่เกิน 1,000"
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)"ต้องไม่เกิน 5"
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) "ต้องไม่เกิน 200"
14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) "ต้องไม่เกิน 5"
15) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) "ต้องไม่เกิน 10,000"
2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัม
/ลิตร
ต้องไม่เกิน 0.003 วิธี Direct Aspiration/Atomic Absorption Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)
" ต้องไม่เกิน 0.05"
3) ทองแดง (Copper)"ต้องไม่เกิน 1.0"
4) ตะกั่ว (Lead)" ต้องไม่เกิน 0.01"
5) แมงกานีส (Manganese)"ต้องไม่เกิน 0.5 "
6) นิกเกิล (Nickel)"ต้องไม่เกิน 0.02 "
7) สังกะสี (Zinc)" ต้องไม่เกิน 5.0"
8) สารหนู (Arsenic)"ต้องไม่เกิน 0.01วิธี Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
9) ซีลีเนียม (Selenium)" ต้องไม่เกิน 0.01 "
10) ปรอท (Mercury)"ต้องไม่เกิน 0.001วิธี Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)
1) คลอเดน (Chlordane)
ไมโครกรัม
/ลิตร
ต้องไม่เกิน 0.2
วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas Chromtography/Mass Spectrometry หรือวิธี Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ดิลดริน (Dieldrin)"ต้องไม่เกิน 0.03 "
3) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)"ต้องไม่เกิน 0.4"
4) เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor Epoxide)"ต้องไม่เกิน 0.2 "
5) ดีดีที (DDT)"ต้องไม่เกิน 2"
6) 2,4-ดี (2,4-D)"ต้องไม่เกิน 30วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
7) อะทราซีน (Atrazine)"ต้องไม่เกิน 3"
8) ลินเดน (Lindane)" ต้องไม่เกิน 0.2วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
9) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)"ต้องไม่เกิน 1วิธี Liquid - Liquid Extraction Chromatography หรือวิธี Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
ไมโครกรัม
/ลิตร
ต้องไม่เกิน 0.2
วิธี Liquid - Liquid Extraction Chromatography หรือวิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ไซยาไนด์ (Cyanide)"ต้องไม่เกิน 200 วิธี Pyridine Barbituric Acid หรือวิธี Colorimetry หรือวิธี Ion Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) พีซีบี (PCBs)"ต้องไม่เกิน 0.5วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography (Method II) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)"ต้องไม่เกิน 2 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge and Trap Gas Chromatography Mass Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ


หมายเหตุ

:
1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินใช้วิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนด หรือตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แหล่งที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม