บริการหากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้
ใช้แบบฟอร์ม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
athapol.c@pcd.go.th
ทางไปรษณีย์
ตู้ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
__________________________ท่านสามารถแจ้งปัญหาด้านมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คพ. ไปตรวจสอบได้ 4 วิธีคือ
ทางโทรศัพท์หมายเลข 1650
ใช้แบบฟอร์ม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-petition(at)pcd(dot)go(dot)th
ทางไปรษณีย์
ตู้ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ.ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ แบบฟอร์มท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ คพ. โดยการใส่คำค้น แล้วกด "ค้นหา"by google.com


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม