ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(7-Nov-2017) เอกสารประกอบการฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแนวคิดทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง” วันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชเทวี ๒ ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กทม.
(7-Nov-2017) คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2561
(7-Nov-2017) ข้อกำหนดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเมืองสวยใส ไร้้มลพิษ (Clean & Green City)
(7-Nov-2017) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย”ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(7-Nov-2017) รายานผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การก่อสร้าง และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังหลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยโดยเตาเผา
โปสเตอร์แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
โปสเตอร์การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเอกสารทางวิชาการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
แบบ คพ.1 (แบบสำรวจประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยค้าง)
แบบ คพ.2 (แบบสำรวจขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย)

รายงานการฝึกอบรม "การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาท OPERATOR & REGULATOR"
เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการบริหารจัดการขนะมูลฝอย"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • 1) เอกสารประกอบ ประชุม 22 มิย 60
 • 2) รายงานเมืองสวยใสไร้มลพิษ รอบ 6 เดือน ปี 2560 • 3) รายงานตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน ปี 2560
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในบทบาท Operator & Regulator ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
 • 1) วันที่ 30 พย 59 คพ อภิปราย
 • 2) วันที่ 30 พย 59 สถ อภิปราย
 • 3) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลนครพิษณุโลก
 • 4) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลเมืองบึงกาฬ
 • 5) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลเมืองหลังสวน
 • 6) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลตำบลพนมสารคาม
 • 7) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด
 • 8) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด
 • 9) วันที่ 1 ธค 59 บริษัทอีสเทริน์ เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
 • 10) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

 • 11) วันที่ 1 ธค 59 วงษ์พานิชย์ จำกัด
 • 12) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 13) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
 • 14) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
 • 15) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท กรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด
 • 16) วันที่ 2 ธค 59 บริษัท อิสาน รีไซเคิล จำกัด
 • 17) วันที่ 2 ธค 59 บริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด
 • 18) วันที่ 2 ธค 59 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • 19) วันที่ 2 ธค 59 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
 • 20) วันที่ 2 ธค 59 รศ ดร ธเรศ ศรีสถิตย์

 • รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)
  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  หลักสูตร “เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method)”
 • TOR หลักสูตรการฝึกอบรม
 • การกำจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi - Aerobic Landfill)
 • เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill; Fukuoka Method)
 • การสำรวจและคดั เลือกสถานที่ การกำจัดขยะมูลฝอย และประสบการณ์กรณีศึกษา
 • การประยุกต์การฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ สำหรับประเทศไทย
 • เทคนิคในการวางแผนและสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
 • เทคนิคในการวางแผนและสำรวจพื้นที่ " เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม (สิ่งแวดล้อมภาค 11)

 • แผ่นพับการคัดแยกขยะ
  โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2558
  กรอบการทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
  ผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือนแรก(1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปการเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ๒ แห่ง ของจังหวัดชลบุรี

 • ก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 7 ในระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  บันทึกการประชุมการดำเนินงาน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
  แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการของกรมควบคุมมลพิษ
  แนวทางการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสำหรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา
  หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะการฝังกลบมูลฝอยชุมชน
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  กรอบการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
  ผังการจัดทำแผนด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
  ผังการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) ภายใต้ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557
  สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
  การริเริ่ม แนวปฏิบัติและผลกระทบจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 3Rs : Reduce Reuse Recycle
  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๑ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
  เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"
 • ความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • ความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ
 • ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • ศูนย์การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
 • ศูนย์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 • เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF
 • เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน
 • การจัดการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบมูลฝอยแบบประยุกต์
 • การจัดการมูลฝอยแบบ MBT Thin Layer
 • การจัดการมูลฝอยและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
 • การจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ข้อกำหนดการดำเนินงาน ( Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City )

 • กรอบแนวความคิดพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ (Conceptual Site Model: CSM)
  Mind Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
  Mind Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2560
  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559)
  รายงานการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
  หลีเป๊ะ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม"เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม
  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558)
  แนวทางการจัดการขยะมุลฝอยในพื้นที่ภุทับเบิก
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานระบบเตาเผาชยะมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรัชวิภา กรุงเทพมหานคร
  เกณฑ์การดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ต้นแบบ"
  รายงานการจัดทำค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลัน และแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน จากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครปฐม
  เอกสารสรุปผลการประชุม The Sixth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury
  เอกสารผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18 (The 18th Meeting of the ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements: AWGMEA - 18)
  เอกสารสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 (The first session of the United Nations Environment Assembly - UNEA 1)
  ตารางบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
  หลักเกณฑ์วิชาการ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  หลักเกณฑ์ในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภทจากชุมชน
  หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะการฝังกลบมูลฝอยชุมชน
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการหมักปุ๋ย
  หลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน
  เอกสารประกอบการชี้แจง Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย
  แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
  แผ่นพับ Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
  แผ่นพับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
  วีดีโอ การแถลงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ภายใต้ Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก
  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  บทความเรื่อง การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมกรณีพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  รายงาน "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) บ้านถ้ำหิน และบ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
  เอกสารประกอบการประชุม "แนวทางการจัดการมูลฝอย" ภายใต้การประชุมปฏิบัติการ "การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียชุมชน และการจัดชื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวลล้อม" วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ. อุดรธานี
  รายงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
  รายงานผลการดำเนิน โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านถ้ำหิน และ บ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
  รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนิน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 • การพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 • การประชุมสรุปผลการดำเนิน“โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555”
 • แนวทางการจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. ๑ และการจัดทำรายงานสรุปตามแบบ ทส. ๒
 • หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558
  รายงานสรุปผลการอบรมและศึกษาดูงาน Paper Recycling System Establishment for Asia ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


  แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่
  คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษจากชุมชน
  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน "แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม