502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การปรับปรุงค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ในบรรยากาศครั้งที 2

ข่าววันที่ 19 ม.ค. 60

กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้นำเสนอการปรับปรุงค่ามาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ในบรรยากาศ เนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย ความเป็นมาของการปรับปรุงค่ามาตรฐานฯ และการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่
1. การทบทวน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
3. การก าหนดหลักการปรับปรุงค่ามาตรฐานฯ
4. การเสนอแนะระดับ (ร่าง) ปรับปรุงค่ามาตรฐานฯ
5. การพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบ (ร่าง) ปรับปรุงค่ามาตรฐานฯ กับค่ามาตรฐานฯ/Guideline ของต่างประเทศ และข้อมูลผลการตรวจวัดที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษที่เกี่ยวข้อง

โดยขอให้ส่งข้อคิดเห็นมายัง คุณนิตยา ไชยสะอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 02 298 2346 e-mail nittaya.c@pcd.go.th หรือ chaisa_at2@hotmail.com
ดูรายละเอียด


ผู้ประสานงาน : นิตยา ไชยสะอาด (nittaya(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม