502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ภายใต้แนวคิด " สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน "

ข่าววันที่ 1 ก.พ. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๐

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ภายใต้แนวคิด " สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน "

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศโดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และรัฐบาลได้นำมากำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อธิบดี คพ. กล่าวว่า จะนำพากรมควบคุมมลพิษด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สำนึกในความรับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และจัดวางการบริหารบุคลากร งบประมาณ และทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และขอให้คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริต 5 ด้าน ดังนี้ (๑.)ด้านความโปร่งใสพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษได้

(๒.)ด้านความพร้อมรับผิด พึงปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น พร้อมที่จะให้บริการ ยึดหลักถูกต้องชอบธรรมและเสมอภาค รวมถึงกล้าที่จะรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (๓.)ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อื่น และส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (๔.)ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตในกรมควบคุมมลพิษ กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง และ (๕.)ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม