502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับซากผลิตภัณฑ์

ข่าววันที่ 13 ธ.ค. 60


ประกาศรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติหลักการในร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... ภายใต้หลักการการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนควบคู่กับหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) โดยกำหนดให้ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงการผลิต ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยวิธีลดการใช้สารอันตรายและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการจัดการได้ตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องภายใต้การกำกับของผู้ผลิตเอง ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยระเบียบข้างต้นบัญญัติทั้งสาระและขั้นตอนปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้ง ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น การจัดทำขั้นตอน วิธีการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ เพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายนี้ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ง่ายและสะดวกต่อการอนุวัติตามของผู้ปฏิบัติ ผู้อยู่ใต้บังคับและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตั้งแต่การกำหนดแบบฟอร์ม การยื่น การพิจารณา การตรวจ/บังคับการ และส่วนประกอบในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนรวมถึงศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ฯ ในการส่งเสริม/ผลักดัน/สนับสนุน ให้กลไกการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดเตรียมและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฯ ในครั้งนี้

เอกสารประกอบ

หมดเขตรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 ธันวาคม 2560


ผู้ประสานงาน : ราเชนทร์ ราชพิลา (rachain(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม