502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าววันที่ 27 ธ.ค. 60


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดวัน เวลา เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบชื่อ - นามสกุล
001นางสาวพรพูนวิอร สมิตินันทน์
002นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง
003นางสาวไพจิตต์ บุญกนิษฐ
004นายสมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์
005นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์
006นางสาววิภาวัลย์ ต่อไพบูลย์
007นางหนึ่งฤทัย สองห้อง
008นางสาวพจมาน สีพล
009นางสาวอันธิฌา เอกพจน์
010นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์
011นางสาวมลฤดี เพชรโพธิ์ทอง
012นางสาววัฒนา อ่อนเจริญ
013นางวรรณโสภา สามหาดไทย
014นางสาวณัฏฐนันท์ นักหล่อ
015นายโสพรรณ์ สืบบุตร
016นายธาตรี อินทรสูต
017ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย บุญจันทร์
018นางสาวสุมาลี กุยราพะเนาว์

2. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ทาง www.pcd.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ"

ประกาศรายชื่อ


ผู้ประสานงาน : ภัทธิราพร ชนะหา (pattiraporn(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม