502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ติวเข้มประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย

ข่าววันที่ 30 พ.ค. 61

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 33/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คพ. ติวเข้มประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย
และการสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา

28 พฤษภาคม 2561 นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและการสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณะ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมี การลักลอบทิ้งสารเคมีและขยะอันตรายอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรกลุ่มเครือข่ายให้สามารถประเมินสถานการณ์ความรุนแรง ผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณะได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นางสุณี กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)การพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรามีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว 2) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้และ 3) นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา เขตประกอบอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ 1) เขตประกอบการอุตสาหกรรม ซันโยฉะเชิงเทรา 2) เขตประกอบการอุตสาหกรรม อัลฟา เทคโนโพลิส สวนอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 2 จำกัด ชุมชนอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด (มหาชน) และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2,194 โรง ซึ่งส่วนใหญ่เข้าข่ายโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานและประชาชน และเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีที่ปรากฏเป็นข่าว เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ บริษัท ยูเอโทมัส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสุณี กล่าวว่า คพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อสาธารณะของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อมแขนงต่างๆ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัยต่างๆ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จัดฝึกอบรมเรื่อง ?การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและการสื่อสารความเสี่ยงต่อสาธารณะ? ขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 ต่อจากรุ่นที่ 1ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม ทั้งด้านทักษะและความรู้ในการบ่งชี้สารเคมีและความเป็นอันตรายรวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงอุบัติภัยต่อสาธารณะให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความตื่นตระหนกของประชาชนจากการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนได้รับทราบช่องทางสำหรับการแจ้งเหตุการลักลอบทิ้งกากของเสียผ่านระบบ Mobile Application "WastePoint" ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม