502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 20

ข่าววันที่ 1 มิ.ย. 61

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20 จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากเนการา บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre: ASMC) และองค์กรคู่เจรจา ได้แก่ European Union และ Global Environment Centre เข้าร่วม

พลเอก สุรศักดิ์ เปิดเผยว่า การประชุมด้านหมอกควันอาเซียน ประกอบไปด้วย 3 การประชุม ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และการประชุมระดับอนุภูมิภาคอาเซียนซึ่งมี 2 คณะการประชุม คือ กลุ่มประเทศลุ่มน้ำแม่โขงและกลุ่มประเทศอาเซียนตอนล่าง ซึ่งแต่ละประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การขยายผลการดำเนินงาน โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการติดตามสถานการณ์ไฟและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะศูนย์ ASMC และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และจะนำผลการหารือเข้าประชุมในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

โดยที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญและยืนยันที่จะดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap) รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนของประเทศอินโดนีเซีย อันจะนำไปสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมแสดงความชื่นชมและขอบคุณประเทศไทย ที่ริเริ่มและผลักดัน ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap จนได้รับความเห็นชอบและใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมเพื่อนำ Roadmap ไปสู่การปฏิบัติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ASEAN-EU Programme on Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN (SUPA) และเงินสนับสนุนจาก International Fund for Agricultural Development (IFAD) เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ซึ่งดูแลโดยสาธารณรัฐสิงคโปร์ คาดการณ์ถึงโอกาสที่ปริมาณน้ำฝนอาจอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติถึงปกติ (Below normal to normal rainfall) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นจุดความร้อนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่างได้ ประเทศสมาชิกจึงเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ทั้งในประเทศของตนเองและระดับอนุภูมิภาค

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม