502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ขึ้นทะเบียนนักดมกลิ่น ประจำปี 2561

ข่าววันที่ 6 มิ.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 36/2561 วันที่ 6 มิถุนายน2561

คพ. ขึ้นทะเบียนนักดมกลิ่น ประจำปี 2561

คพ. ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นประจำปี 2561 จำนวน 178 คน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น คพ. ในปี 2560 จะหมดอายุลงในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คพ.จึงได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น(Panelist) ประจำปี 2561 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 178 คน (ประกาศรายชื่อ http://www.pcd.go.th/file/01-06-61.pdf) ซึ่งผู้ทดสอบกลิ่นเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งจะต้องใช้คนดมครั้งละ 6 คน แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนในการดมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดคือ 600 บาท/ตัวอย่าง และในแต่ละครั้งจะดมกลิ่นได้ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง โดยผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นในช่วง 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2559 และ 2560 ติดต่อกันทั้ง 2 ปี) จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบในปีนี้ได้ แต่สามารถเข้าทดสอบได้ในปีถัดไป สำหรับการทดสอบกลิ่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2560 ? มิถุนายน 2561) มีจำนวนเรื่องเกิดขึ้นทั้งหมด 15 กรณี ประกอบไปด้วย 33 ตัวอย่าง โดย คพ. เรียกผู้ทดสอบกลิ่นที่ผ่านการทดสอบขึ้นบัญชี ปี 2560 มาปฏิบัติภารกิจ จำนวนเกือบ 150 คน

นางสุณี กล่าวว่า ปัจจุบันมีปัญหาร้องเรียน เรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งปัญหากลิ่นเหม็นจัดเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเป็นลำดับแรกมาตลอดทุกปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของปัญหาที่มีการร้องเรียนทุกด้าน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย ในการผลิต เนื่องจากวิธีตรวจวัดตามประกาศฯ กำหนดให้ใช้วิธีการดมกลิ่น (Sensory test) ด้วยจมูกของผู้ทดสอบกลิ่น (Panelist) เพื่อตรวจวิเคราะห์กลิ่น ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่นจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม