502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : แหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแม่ข่า ร้อยละ 53 ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน

ข่าววันที่ 11 มิ.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 37/2561 วันที่9 มิถุนายน 2561

แหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแม่ข่า ร้อยละ 53 ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน
คพ. เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา

คพ.รายงานผลความคืบหน้าการจัดการน้ำเสียคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ ด้านการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแม่ข่า พบน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 53 เตรียมลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาน้ำเสีย พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (สสภ.1) ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 224 แห่ง พบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 47 และระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 53 ซึ่งได้มีหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย มีผู้เข้าร่วมอบรม 131 คน ผลการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล และเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 81.2 และได้จัดส่งทีมนักวิชาการลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำเชิงลึก เทคนิควิชาการกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมาย และจะประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงคลองโดยตรง

นางสุณี กล่าว่า คพ. จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตรวจบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ริมคลองแม่ข่า และหารือแนวทางบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย ลดการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ พร้อมทั้งจะลงสำรวจสภาพคลองแม่ข่า และดูการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาน้ำเสีย และหาแนวทางการดำเนินการร่วมกัน โดยจะประชุมร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่ง ริมคลองแม่ข่า ประกอบด้วย อบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ทต.ช้างเผือก ทน.เชียงใหม่ ทต.ป่าแดด ทต.สุเทพ ทม.แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ทต.สันผักหวาน อบต.สบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า ให้ปัญหามลพิษทางน้ำบรรเทาความรุนแรงลง มีคุณภาพน้ำดีขึ้น โดยให้คำนึงถึงลูกหลานในอนาคตต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม