502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า

ข่าววันที่ 19 มิ.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 40/2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561

คพ. บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า

คพ. ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งลงคลองแม่ข่าเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 53 และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ คิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรายวันในอัตราสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 - 2561 พบมีคุณภาพน้ำโดยรวมดีขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ปัญหาน้ำเสียเกิดจากบ้านเรือน และสถานประกอบการส่วนใหญ่ระบายน้ำทิ้งลงสู่คลอง

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่(สสภ.1เชียงใหม่) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมคลองแม่ข่า เพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย และลดการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงคลองแม่ข่า สืบเนื่องจากผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ พบระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 53 และเมื่อมีคำสั่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอีกคิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรายวันในอัตราสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานท้องถิ่นนำผลการตรวจสอบน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษและข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษโดยไม่มีเหตุอันควร ไปประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต และกำหนดเงื่อนไขการบำบัดน้ำทิ้ง ผนวกไว้ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพิ่มเติม และใช้มาตรการทางสังคมเชิงบวก เปิดเผยรายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้กรมควบคุมมลพิษจัดส่งรายชื่อและผลการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษให้หน่วยงานงานท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางสุวรรณา กล่าวว่า คพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.1เชียงใหม่ ได้สำรวจคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำบริเวณเคหะป่าตัน กลางน้ำ และปลายน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิง โดย สสภ.1 เชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 - 2561 พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมดีขึ้นทุกจุด ยกเว้นบริเวณร่องกระแจะ ซึ่งรับน้ำเสียจากชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น และบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นจุดรับน้ำเสียจากเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ อาคารชุดขนาดใหญ่ และตลาด รวมทั้งดูการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย

พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น เร่งผันน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่คลองแม่ข่า ขุดลอกคลอง และเพิ่มความจุของอ่างเก็บกักน้ำในพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบายน้ำต้นทุนให้แก่คลองแม่ข่า รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายรื้อถอนอาคาร สถานที่ที่รุกล้ำพื้นที่คลอง และตรวจสอบสถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง

นายสมาน แก้วประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวว่า ในส่วนของปลายน้ำบริเวณเทศบาลตำบล ป่าแดด น้ำเสียมีกลิ่นเหม็นและขยะในน้ำเป็นปัญหาหลักในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด และส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียไหลมาจากบริเวณต้นน้ำ และกลางน้ำ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในคลอง และทำแพผักตบชวาเพื่อกรองน้ำเสียจากคลองแม่ข่าก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิง

นางสุวรรณา กล่าวว่า คลองแม่ข่าสภาพโดยรวมดีขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ปัญหาน้ำเสียเกิดจากบ้านเรือน และสถานประกอบการส่วนใหญ่ระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองแม่ข่าโดยไม่ผ่านการบำบัดหรือบำบัดยังไม่ได้มาตรฐาน มีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคลองโดยตรง รวมทั้งท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ให้บริการ ในส่วนของแหล่งกำเนิดน้ำเสียก็พบปัญหาส่วนใหญ่ไม่มีผู้ดูแลระบบเป็นประจำ จ้างช่างมาดูแลเป็นครั้งคราว และไม่ได้รวบรวมน้ำเสียจากทุกกิจกรรมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า จะต้องจัดการน้ำเสียที่ต้นทางควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดให้มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ทั้งบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในระยะต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ คพ. จะจับมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ บูรณาการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะแจ้งข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ให้กับ คพ. พร้อมทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบการอนุมัติ อนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่สำคัญที่สุดในการพลิกฟื้นคลองแม่ข่าให้กลับมีคุณภาพที่ดีขึ้น ก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนที่จะช่วยกันรักษาคุณภาพน้ำ และลดการระบายน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่าให้น้อยลง

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม